Nauczyciel i świadek

W Tarsie między 6 a 10 r. po nar. Chrystusa urodził się św. Paweł    


b_240_0_16777215_00_images_numery_7_8_166_2008_ok.jpgNauczyciel i świadek
Hubert Jerzy Kaczmarski

Rok świętego Pawła ogłoszony przez papieża Benedykta XVI ma trwać od 29 czerwca 2008 r. do 29 czerwca 2009. „Ufajmy, że pomoże on wszystkim modlić się i działać, tak abyśmy mogli za Apostołem Narodów powtórzyć: Teraz już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus (Ga 2, 20) – powiedział włoski kardynał Andrea Cordero Lanza di Montezemolo – archiprezbiter rzymskiej bazyliki św. Pawła za Murami i inicjator Roku Pawłowego. Papież postawił katolikom za cel  w tym właśnie roku  odkrycie na nowo postaci Apostoła Narodów, zapoznanie się z  jego pismami i pogłębienie znajomości nauczania świętego. Niezwykle ważne będzie też przypomnienie pierwszych wieków Kościoła oraz modlitwy w intencji jedności wszystkich chrześcijan.
Z wydarzeniem tym, mającym ważne znaczenie dla życia Kościoła nie tylko w Rzymie, ale i na całym świecie, związane są liczne inicjatywy i formy działalności. Przede wszystkim należy tu wymienić duszpasterstwo, gdzie organizowane będą celebracje liturgiczne i spotkania modlitewne. Trzeba będzie zwrócić uwagę na znaczenie sakramentu pokuty. Druga płaszczyzna to pole religijno-kulturalne: lectio Pauli i katechezy na temat tekstów św. Pawła, konferencje, medytacje, a także koncerty, pielgrzymki (do bazyliki św. Pawła za Murami oraz jedenastu innych miejsc związanych z Apostołem Narodów w Wiecznym Mieście, jak również do Ziemi Świętej, Turcji i na Maltę). Planuje się organizowanie wystaw, wydanie pamiątkowych medalów, znaczków pocztowych), wydawnicze (nowa edycja Dziejów Apostolskich i Listów św. Pawła, przewodnik po rzymskiej bazylice oraz portal internetowy www.annopaolino.org, który na bieżąco informować będzie o wszystkich wydarzeniach). Podjęte zostaną prace remontowo-konserwacyjne w bazylice i jej najbliższym otoczeniu i ekumeniczne – otwarcie kaplicy ekumenicznej w miejscu dawnego baptysterium.
Można się zastanowić, dlaczego Benedykt XVI podjął zaprezentowaną mu ideę ogłoszenia w Rzymie i w całym Kościele Roku św. Pawła. Niewątpliwie chodzi nie tylko o zwrócenie większej uwagi na tego wielkiego Apostoła, ale i pogłębienie jego nauki o Jezusie Chrystusie, która mimo upływu tylu stuleci, jest wiecznie młoda. Zadaniem dla wszystkich wiernych będzie też przyjrzenie się życiu św. Pawła, a nade wszystko jego bogatemu duchowemu wnętrzu widocznemu na kartach listów pisanych do członków rodzącego się wówczas Kościoła i do współpracowników.
Imiennik Apostoła Narodów, zasiadający na Stolicy Piotrowej w latach 1963-1678, papież Paweł VI u zarania swego pontyfikatu sformułował niezwykle trafną diagnozę współczesności, pisząc, że dzisiaj światu potrzeba bardziej świadków niż nauczycieli.
Św. Paweł z Tarsu jest bez wątpienia jednym z pierwszych Nauczycieli, ale dla nas jest też Świadkiem.
Watykańska Penitencjaria Apostolska, w której kompetencji leżą wszystkie kwestie związane z odpustami ogłosiła 10 maja 2008 dekret ustanawiający odpust zupełny, który będzie obowiązywał do 29 czerwca przyszłego roku. W rzymskiej bazylice św. Pawła za Murami, wzniesionej nad grobem Apostoła Narodów, będzie można go uzyskać codziennie przez cały Rok Pawłowy. Natomiast w kościołach lokalnych uzyskuje się go, uczestnicząc w publicznym nabożeństwie ku czci św. Pawła w pierwszym i ostatnim dniu roku jubileuszowego we wszystkich miejscach kultu, a w określone przez biskupa miejscowego dni – także w miejscach pod wezwaniem tego świętego lub innych, wyznaczonych przez ordynariusza.
Sięgajmy po zbiór pism Pawłowych, odnajdźmy Pierwszy List do Koryntian, a w nim trzynasty rozdział. I czytajmy go po wielokroć. W znajdującym się tam Hymnie o Miłości znajdziemy odpowiedź na wiele nurtujących nas pytań. Czytajmy Hymn z osobistym nastawieniem wstawiając w miejsce słowa „miłość” słowo „ja”:

 
Miłość cierpliwa jest,
łaskawa jest.
Miłość nie zazdrości,
nie szuka poklasku,
nie unosi się pychą;

nie dopuszcza się bezwstydu,
nie szuka swego,
nie unosi się gniewem,
nie pamięta złego;

nie cieszy się z niesprawiedliwości,
lecz współweseli się z prawdą.

Wszystko znosi,
wszystkiemu wierzy,
we wszystkim pokłada nadzieję,
wszystko przetrzyma.

Ja mam być cierpliwy,
łaskawy mam być.
Ja mam nie zazdrościć,
nie szukać poklasku,
nie unosić się pychą;

Ja mam nie dopuszczać się bezwstydu,
nie szukać swego,
nie unosić się gniewem,
nie pamiętać złego;

nie cieszyć się z niesprawiedliwości,
lecz współweselić się z prawdą.

Wszystko znosić,
wszystkiemu wierzyć,
we wszystkim pokładać nadzieję,
wszystko przetrzymać.

 

Przez ten najbliższy rok odkryjmy na nowo św. Pawła urodzonego przed dwoma tysiącami lat w Tarsie. Niech będzie dla nas głosicielem Ewangelii Chrystusa Pana i Jego świadkiem, w Miłości...